อาหารทะเล แพฮุซเซ็นอาหารทะเลทุกชนิด

อาหารทะเล แพฮุซเซ็นอาหารทะเลทุกชนิด

อมูลด้านการประมงจังหวัดระนอง
จังหวัดระนอง เป็นจังหวัดที่ติดกับชายฝงทะเลอันดามัน มีพื้นที่ชายฝั่งทะเลยาว 137.92 กิโลเมตร มีเกาะใหญ่น้อย ในทะเลอันดามัน จานวน 62 เกาะ พื้นที่มีลักษณะรูปร่างเรียวยาวและแคบ ระยะทางจากทิศ เหนือจรดทิศใต้ยาว 169 กิโลเมตร มีส่วนที่กว้างที่สุดที่เป็นพื้นดินประมาณ 25 กิโลเมตร และมีส่วนที่แคบที่สุด 9 กิโลเมตร มีแม่น้ากระบุรีกั้นพรมแดนระหว่างประเทศไทยและประเทศเมียนมามีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง แวดลอมที่หลากหลาย ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง มีความอุดมสมบูรณเนื่องจากมีปาชายเลนสมบูรณ์ มีภูมิ ประเทศเป็นป่าเขาและมีฝนตกชุก จึงเกิดแม่น้าลาคลองและแหล งน้าผิวดินจานวนมาก เช น แม่น้ากระบุรี คลองลาเลียง คลองปากจั่น คลองวัน คลองกระบุรีคลองละอุน คลองหาดสมแปน คลองบางริ้น คลองกะเปอร คลองกาพวน คลองละออง คลองราชกรูดมีศักยภาพด้านการประมงทั้งน้าจืด น้ากร่อย และทะเล แหล่งน้าที่ สาคัญ คือ แม่น้ากระบุรี เป็นแม่น้าสายสาคัญกั้นพรมแดนระหว่างประเทศไทย และประเทศเมียนมา มีความ ยาวประมาณ 95 กิโลเมตร คลองลาเลียง ความยาวประมาณ 20 กิโลเมต

2.การประมงทะเล
การประมงทะเลในจังหวัดระนอง จาแนกได้เป็น 2 กลุ่มตามขนาดของเครื่องมือทาการประมง คือ กลุ่มประมงพื้นบ้านและกลุ่มประมงพา ณิชย์

แพฮุนเซ็นเป็นชื่อแพหลัก ที่ทางแพใช้ทำการค้าขาย และ ซื้อขายในนามชื่อนี้ ชนิดของปลามีหลากหลายชนิดมีหลากหลายรูปแบบให้ลูกค้าได้เลือกชมเลือกซื้อ และมีมาตรฐานในการคัดปลาให้ลูกค้าอย่างพรีเมียม ปลาที่คัดสรรส่งถึงมือลูกค้าจะมีความสดใหม่วันต่อวัน 🐟🐟🐟

ปลาที่สดดูอย่างไร / ดูที่ตาใสๆของปลา ปลาที่มีความสดคือปลาที่มีตาใสและไม่แห้ง ควรหลีกเลี้ยงปลาที่มีตาขุ่น บางชนิดเท่านั้น / ดูที่หางและคีบของปลาควรมีลักษณะที่แข็งแรง สมบูรณ์ / ดูสีของเหงือกปลาสามารถบอก%ความสดของปลาได้

ภาพแนะนำ

ปลาที่ทางแพใช้ส่งสินค้าในทุกๆวัน

เสื้อของแพ จะแจกให้กับลูกน้องทุกคน ลุกน้องแรงงานที่จ้างเป็นชาวเมียนมาร์ทั้งหมด เป็นแรงงานชายที่มีความแข็งแรงสู้งาน หากพูดไทยเขียนไทยได้จะพิจารณาเงินเดือนเป็นพิเศษ

พาชนะที่บรรจุสินค้า สินค้าจะบรรจุใส่ลังไฟเบอร์ที่มีน้ำหนักสูงสุดอยู่ที่ 110 กิโลต่อหนึ่งลังไฟเบอร์ และ ขนาดกลาง บรรจุ 55 กิโล ส่วนโฟม บรรจุ 30-50 กิโล พ่อค้าแม่ขายท่านใดสนใจรับไปขายต่อกินกำไรได้อย่างสบายเพราะทางแพขายในราคาส่งตั้งแต่ 30 กิโลแรก และทางแพมีเซ็ททดลองให้แก่พ่อค้าแม่ขายที่มือใหม่หัดลงแผงลงตลาดเป็นครั้งแรก ได้รับไปลองขายในจำนวนน้อยเผื่อหาลูกค้าและลองตลาดว่ากลุ่มคนในหมู่บ้านนั้นๆ นิยมทานปลาชนิดไหนเป็นพิเศษ การที่เราทำเซ็ททดลองขึ้นมาในครั้งนี้เผื่อขยายอนาเขตการค้าที่ควบคลุม และช่วยเหลือ ให้แก่พ่อค้าแม่ค้ารายเล็กๆ

ทางแพจะนำสินค้าของลูกค้าขึ้นจำแนกรถในแต่ละจังหวัด โดยใช้เครื้องทุ่นแรงคือรถโฟล์ค ใช้คนในการบังคับยกขึ้นรถพ่วง 12 ล้อ รถกะบะรั้ว รถ 6 ล้อ และรถห้องเย็นทางเราดูแลลูกน้องเสมือนคนในครอบครัว หากลูกน้องไม่ทันงานล้นมือ เฒ่าแก่ก็สามารถทำแทนลูกน้องได้

รถพ่วงบรรทุกหนัก

เบอร์หลักทางแพ เฒ่าแก่ 095-0124-942